Poljoprivrednici kao preduzetnici - unapređenje preduzetništva u Srbiji

Danas, poljoprivrednici mogu da se registruju i kao preduzetnici. Zbog toga je važno da znaju da je u toku realizacija programa Decenija preduzetništva koji je pokrenut 2017.godine i koji je pred nama. Šta sve mogu da očekuju u Deceniji preduzetništa?

pretraga
Tražite dobar polovnjak?

Pretražite našu ponudu sa preko 65,000 oglasa

Traži
oglasi
Prodajete polovnjak?

Besplatno oglasite svoje vozilo na sajtu gde se prodaju polovnjaci

Postavi oglas na www.mojauto.rs

Svojim aktivnostima, Sektor preduzetništva PKS pruža podršku poslovanju preduzetnika u Srbiji, doprinosi unapređenju položaja preduzetnika u Srbiji,njihovom osnaživanju i doprinosi unapredjenju njihove konkurentnosti i održivosti na dugi rok.

Teme koje danas razmatramo, a od značaja su za poljoprivrednike koji su registrovani kao preduzetnici su :

-1.Parlament preduzetnika PKS
-2.Obaveza ukidanja pečata u poslovanju


PARLAMENT PREDUZETNIKA PKS

Parlament preduzetnika PKS formiran je u martu 2018. godine u Privrednoj komori Srbije, u okviru Sektora za preduzetništvo PKS. Parlament preduzetnika predstavlja najvisi organ odlucivanja kada su preduzetnici u RS u pitanju.  Preduzetnici u Republici Srbiji svoj rad organizuju putem Opštih udruženja preduzetnika koja su kolektivni članovi Privredne komore Srbije. Po novom Zakonu o privrednim komorama, registracioni organ Opštih udruženja preduzetnika je Privredna komora Srbije. Parlament preduzetnika PKS je formiran tako što su članovi Parlamenta preduzetnika delegirani iz redova OUP koja su upisana u Registar PKS. Svako Opšte udruženje preduzetnika koje je upisano u Registar OUP PKS, delegiralo je po jednog svog predstavnika.
Upravo kroz rad Parlamenta preduzetnika PKS, preduzetnici imaju mogućnost da rešavaju sve aktuelne probleme u svom poslovanju, da pokreću inicijative za izmene i dopune zakonskih rešenja,kao i da rade na predlozima za unapređenje ambijenta poslovanja.

Parlament preduzetnika PKS doneo je Odluku o osnivanju Saveta za preduzetništvo PKS.Savet predstavlja operativno,savetodavno telo.Takođe,odlukom Parlamenta preduzetnika PKS formirane su i sekcije sa posebnim osvrtom na žensko,omladinsko i socijalno preduzetništvo.
 

OBAVEZA UKIDANJA PEČATA U POSLOVANJU

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima u junu 2018. godine stvoreni su uslovi za ukidanjem obavezne upotrebe pečata u poslovanju privrede.
Ovim izmenama je propisano da se obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima ne može propisivati posebnim zakonom.  Zakonom je propisano da od 1.oktobra 2018. godine, prestaju da važe odredbe 117 propisa u kojima se pominje upotreba pečata. 

Zaklјučkom Vlade RS nalaže se organima državne uprave da pripreme izmene i dopune svih propisa i akata kojim se utvrđuje obavezna primena pečata u poslovanju. Naloženo je ministarstvima i posebnim organizacijama da dosledno sprovode politiku Vlade RS. Treba istaći da je NBS izmenila 5 odluka kojima se predviđa ukidanje pečata u platnim uslugama.
Akcionim planom za ukidanje pečata u poslovanju, utvrđeno je 176 propisa i 51 obrazac u kojima se pominje upotreba pečata i koji se moraju izmeniti u što kraćem roku.


U toku su aktivnosti na izradi:

•Uputstva inspekcijama za postupanje u vezi sa ukidanjem obaveze upotrebe upotrebom pečata i elektronskih dokumenata u poslovanju društva i preduzetnika subjekata nadzora od strane Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.
•Uputstva Vrhovnog kasacionog suda o tretiranju dokumenata bez pečata
•Dopisa za bližu realizaciju Zaklјučka Vlade od 11.10.2018.
•Obuke službenika Poreske uprave, PKS, APR, računovođa i revizora koji daju savete pri započinjanju poslovanja, inspektora, poštanskih, carinskih i bankarskih službenika.

 

Ukidanjem obaveze pečata otklanja se još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica, što će značajno uticati na unapređenje privrednog ambijenta, pobolјšanje pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke o uslovima poslovanja i što je najvažnije, na promenu svesti kod privrednika i preduzetnika, ali i opšte slike Republike Srbije u svetu.

 

Branislava Simanić
Direktorka Sektora za preduzetništvo PKS

Povezane teme: Branislava Simanić, Unapređenje preduzetništva, Digitalizacija u poljoprivredi, Privredna komora Srbije