OKRUGLI STO - Preduzetnici i poljoprivreda

Vlada RS je u jedan od fokusa svoje politike postavila razvoj i unapređenje preduzetništva u Srbiji. Pred nama je Decenija preduzetništva koja je proglašena 2017. godine i koja podrazumeva čitav niz finansijskih i nefinasijskih mera, u cilju podrške poslovanju preduzetnika u Srbiji, kao i u cilju modernizacije njihovog poslovanja.

pretraga
Tražite dobar polovnjak?

Pretražite našu ponudu sa preko 65,000 oglasa

Traži
oglasi
Prodajete polovnjak?

Besplatno oglasite svoje vozilo na sajtu gde se prodaju polovnjaci

Postavi oglas na www.mojauto.rs

Neke od mera koje bi posebno istakli su:

1. E-registracija osnivanja preduzetnika;
2. Oslobođenje početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja;

 


E-registracija osnivanja preduzetnika

U cilju modernizacije poslovanja, Agencija za privredne registre je omogućila da kroz sistem centralizovanog prijavljivanja korisnika, na sajtu APR, da svako punoletno lice može podneti elektronsku prijavu za osnivanje preduzetničke delatnosti. Ovim putem se postiže uspešna registracija bez obilazaka šaltera i ušteda vremena i novca.
Za E-Registraciju osnivanja preduzetnika potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:
-kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
-instaliran čitač elektronskih kartica,
-Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

Ušteda u plaćanju naknade ukoliko se prijavljujete elektronski je 33 % i iznosi 1.000,00 RSD umesto 1.500,00 RSD. Od početka oktobra 2018.godine je moguća E-registracija osnivanja jednočlanih doo.
 

E-Registracija osnivanja preduzetnika se vrši u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga u navedenom sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika. Plaćanje naknade za osnivanje preduzetnika vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu.

E-Registracija osnivanja preduzetnika je osmišljena tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem važe i primenjuju se iste odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naziv preduzetnika, sedište, delatnost, prekid obavljanja delatnosti itd.
Agencija za privredne registre korisniku na e-majl adresu dostavlja rešenje o registraciji u pdf formatu, potpisano elektronskim potpisom registratora sa vremenskim žigom, zajedno sa potvrdom o dodlei PIB-a i M-A obrascem.
Na ovaj način,značajno je pojednostavljena procedura a takođe na ovaj način štedi se i vreme i novac budućih preduzetnika.


-Oslobođenje početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja


U cilju razvoja preduzetništva, Vlada Republike Srbije usvojila je mere za podsticanje preduzetništva u legalnim tokovima kod mladih, svršenih srednjoškolaca i studenata, kao i nezaposlenih lica koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.Ova mera odnosi se na oslobođenje početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja.


Pravo na oslobađanje ostvaruje se u periodu od 12 meseci od osnivanja pravnog lica, odnosno registracije preduzetnika.
Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste početnici u poslovanju, koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:
• da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje),
• da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi osnivači privrednog društva, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.
Preduzetnici uključujući i preduzetnike poljoprivrednike koji registruju svoje poslovanje u Upravi za trezor, moraju da posluju u režimu isplate lične zarade. U tom slučaju preduzetnici imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga i angažovanja knjigovođe.


Ukupna zarada (kao zbir mesečnih zarada isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovan / registrovan) svakog od zaposlenih u režimu poreskog oslobođenja ne sme da prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovan / registrovan.

Preduzetnici odnosno osnivači privrednog društva mogu da koriste meru poreskog oslobođenja samo jednom. Takođe, ova olakšica može se ostvariti i za do devet novozaposlenih (maksimalno 10 korisnika mere). Oslobođenje od poreza i doprinosa traje 12 meseci od dana registracije, što znači da za zaposlene može da traje i kraće u zavisnosti od momenta kad su angažovani (npr. ukoliko je zaposleni počeo sa radom tri meseca nakon osnivanja, poresko oslobođenje za njega važi samo devet meseci).

 

Prava i obaveze
Lica koja su angažovana po ovom osnovu imaju pravo na naknadu za svoj rad u dogovorenom iznosu sa svojim poslodavcem. Za vreme korišćenja olakšice ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, a osnovica za obračun doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 15% prosečne mesečne zarade iz 2017. godine (9.869 RSD) i isplaćuje se iz budžeta Republike Srbije.
U slučaju privremene sprečenosti za rad (bolovanja), korisnici mere imaju pravo na naknadu zarade u skladu sa Zakonom. Korisnici mere ostvaruju pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.
Treba istaći da korisnici mere ne ostvaruju automatski pravo na penzijsko osiguranje u periodu korišćenja mere, ali poslodavac može da se opredeli za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, za sebe i svoje novozaposlene radnike na dobrovoljnoj osnovi.

 

 

Branislava Simanić
Direktorka Sektora za preduzetništvo PKS

Povezane teme: poljoprivreda, preduzetništvo, Branislava Simanić